Monday, July 9, 2007

အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားသို ့ ေပးစာ

သို႔

ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံ သို႔ တက္ေရာက္ ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး မ်ား ခင္ဗ်ား။

၆ ၊ ၇ ၊ ၂၀၀၇

ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံ ကို ေနာက္ဆံုး အ ႀကိမ္ အျဖစ္ လာမည့္ ၁၈ ရက္ ေန႔ တြင္ စတင္ က်င္းပ ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ ၿပီးခဲ့ေသာ အေသးစိတ္ အေျခခံ မူ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ တာေတြ လုပ္သြားမည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး သိန္းစိန္ က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

၁၄ ႏွစ္တာ ကမာၻ႔ အခ်ိန္ အၾကာျမင့္ ဆံုး စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲ ခဲ့ ေသာ္လည္း အမွား မကင္း ေသး ဘဲ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ ရ မွာ ေတြ ထြက္ေပၚ လာသည္ကို ၾကည္ ့ျခင္း အားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္ႀကီး မ်ားက အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳ ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ား အတြက္ စဥ္းစားစ ရာမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာသလို အာမခံ ခ်က္ မရွိေသးေၾကာင္း ကိုလည္း ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ ေစပါသည္။ ၄င္း ဖြဲ႔စည္းပံု ကို အတည္ျပဳ ၿပီး ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ အတြင္း ျပင္ ဆင္ ျခင္း မျပဳ ရဟု ထည့္သြင္း ထား ျခင္း မွာ မွန္ကန္မႈ ရွိ ပါမည္ လား ဟု ေမးခြန္း ထုတ္ စရာ ျဖစ္ လာ ၿပီး၊ ဤ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာမည့္ မလိုလား အပ္ေသာ အက်ိဳး ဆက္ မ်ား ကိုလည္း မည္သ ူက တာ၀န္ခံ ပါမည္ နည္းဟု ထပ္မံ ၍ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ လာပါသည္။

ဤသို႔ေသာ အမွား မ်ားကို ႀကိဳတင္ သိရွိ ျပင္ဆင ္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ား က အျပဳ သေဘာ ျဖင့္ လည္း ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပ ျခင္း မျပဳ ရဟု ဥပေဒ ထုတ္၍ တားျမစ္ ထား ေသာ္လည္း ယခု ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ႀကီး မ်ားက ျပဳလုပ္ ထားရစ္ ခဲ့မည့္ ကိစၥမ်ား ၏ အေကာင္းအဆိုး အ က်ိဳး ဆက္ မ်ား ကို အေမြ အျဖစ္ စံစား၊ ခံစား ရမည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ လူငယ္မ်ား ပင္ ျဖစ္ ပါ ၍ ဖြဲ႔စည္း ပံုတြင္ ထည့္သြင္း သင့္သည့္ ( သို႔မဟုတ္) ထည့္သြင္းရန္ မလိုအပ္သည့္ အခ်က္ မ်ား ကို အခ်ိန္ မလြန္ခင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ႀကီးမ်ားအား ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပ လိုက္ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ျပႆနာ မ်ားစြာ ရွိ ေနပါသည္။ ထို ျပႆနာမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ ရသည္ကို ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ပါလွ်င္ ကိုယ္က်င္ ့စာရိတၱ ပ်က္ယြင္း ျခင္းက အေျခခံ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေနသည္ ကို ေတြ႔ရွိ ရမည္ ျဖစ္ ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုင္း တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည့္ က႑မ်ား ၌ ျပႆနာ ေပၚေပါက္မႈ နည္း ႏိုင္သမွ် နည္း ပါး ေစရန္ အတြက္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ေသခ်ာ စီစစ္ ေရးဆြဲ ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရးဆြဲ ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မွ အႏိုင္ရ ၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားတြင္ အာဏာ အလြဲသံုးစား လုပ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ ျခစားခဲ့သူမ်ား မပါ၀င္ လာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္အတြင္း အာဏာ အလြဲ သံုးစားလုပ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ ျခစားသူမ်ား ျဖစ္ မသြားေစ ရန္ လည္းေကာင္း၊ အာဏာ အလြဲသံုးစား လုပ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ ျခစားသူမ်ား ျဖစ္ သြား လွ်င္လည္း ခ်က္ျခင္း သိရွိကာ အေရးယူ အျပစ္ေပး ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ တြက္ခ်က္ၿပီး ထည့္သြင္း ေရးဆြဲ ၾက ပါသည္။

ယခု ၁၄ ႏွစ္တာ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲ ေနေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ လည္း အႏိုင္ရ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္မီ ႏွင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ကာလ တို႔တြင္ ၄င္းတို႔ မိသားစု မ်ား ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ားကို စစ္ေဆး စာရင္း ျပဳစု၍ တိုင္းျပည ္ကို ေၾကျငာျခင္း မ်ား၊ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္ကာလ တြင္ စာနယ္ဇင္းႏွင့္ သတင္း မီဒီယာမ်ား၊ အစိုးရ၏ လာဘ္စား အက်င့္ပ်က္မႈ မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္သည့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္ေဖၚထုတ္မႈကို ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြန္အကြၽံ မျဖစ္ေစရန္ တြက္ခ်က္ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲ ထားျခင္း မရွိ၍ ေနာင္ တခ်ိန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဆူဟာတို မိသားစု၊ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ မားကို႔စ္၊ ျမန္မာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔၊ ယခု ေနာက္ဆံုး ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆင္ တို႔ကဲ့သို႔ အျဖစ္ အပ်က္ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျပည္သူ မ်ားအလြန္ကို နစ္နာဆံုး႐ံႈးရပါလိမ့္မည္။

ဦးေန၀င္းနဲ႔ သူ႔ ရဲ့ မဆလ ပါတီ ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ကေမာက္ကမျဖစ္ရသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ေျပာခဲ့ေသာစကားက သက္ေသခံ ေနပါသည္။

ယခု ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ မၿပီး ေသးေသာကာလ မွာပင္ အဖြဲ႔သား အားလံုးပိုင္ လက္ကိုင္ဖုန္း ၁၀ လံုးကို တစ္ဦးတည္းပိုင္ အျဖစ္ ေရာင္းစား ေသာသူ၊ ေငြ အရႈပ္အရွင္း အမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်ခံထားရေသာသူ စသည္တို႔က ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ဖြဲ႔ ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည္ ျဖစ္လာ ေနၾကပါသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔ တို႔ အဖြဲ႔က ေငြလိုခ်င္ေသာအခါ ကုန္သည္ စီးပြားေရး သမားမ်ား ကို ေခၚ ယူ ၍ ကုလားထိုင္ ေပၚ ထိုင္ ခိုင္းၿပီး အာဏာ အလြဲသံုးစား ျပဳ၍ ေငြေတာင္း ခဲ့သည္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူ မ်ား ၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ မ်ားကို တာ၀န္ခံ ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း ပင္လွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခု ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ မသိရွိခဲ့ရေပ။ သိရွိ ေသာအခါ တြင္ အာဏာေလွ်ာ့ ယူရန္ ျငင္းဆန္ ၍ အမိန္႔ မ နာခံသည္ အထိ ျဖစ္ ခဲ့ရသည့္ သာဓက မ်ား ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ား တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနစဥ္ အတြင္း လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ လာပါက က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ ေပၚ အေျခခံ ၍ ထိုက္သင့္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ ( အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ေသဒဏ္အထိ ) က်ခံ ရမည္ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

အကယ္၍ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚ လာလွ်င္ မည္သို႔ ေျဖရွင္းရမည္ကို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ တြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲ ထား ပါရန္ ကိုလည္း အေလးအနက္ ေတာင္းဆို အပ္ ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုမွ အပ္ႏွင္း ထား ေသာမ်ားလွသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ေရး ဦး စီးခ်ဳပ္ သည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ရာ တြင္


- မိမိသမီး ၏ မဂၤလာေဆာင္ တြင္ စိန္ လက္ဖြဲ႔ ေပးမည့္သူ မ်ား ကို လာဘ္ယူ၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

- ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ကို လာဘ္ေပး၍ အရည္အခ်င္း ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ယူထားသူ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

- ပါရဂူဘြဲ႔ ယူၿပီးရင္ ရိုးရိုးဘြဲ႔ ဆက္တက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက ဆိုေသာ အရည္အခ်င္း မရွိ ေသာ၊ ဆင္းရဲ မြဲေတ ေနတဲ့သ ူေတြသာ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္စားၾကတာ လို႔ ႏိွမ္ခ် ေစာ္ကားစြာ ေျပာတတ္၍ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ နားမလည္ ေသာ၊ ယခုေခတ္ ကာလ တြင္ မိသားစုတစ္စု တစ္လ ၅၀၀၀က်ပ ္နဲ႔ ထမင္းစား လို႔ ရသည္ဟု လိမ္လည္ေျပာ တတ္ေသာ လူစား မ်ိဳးမ်ားကို ပညာေရး ၀န္ႀကီး မ်ားအျဖစ္ ခန္႔ ထားသကဲ့ သို႔႔ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း၊

- မိမိသမီး စီးလာေသာ လိုင္စင္မဲ့ ကားကို တာ၀န္ႏွင့္ ဥပေဒအရ တားဆီးစစ္ေဆးေသာ ယာဥ္ထိန္းရဲ ကို အလုပ္မွ ျဖဳတ္ပစ္ျခင္း၊

- ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ၏ သမီးမ်ားက ပုဂံႏွင့္ မႏ ၱေလးတို႔တြင္ ေစ်းသည္ မ်ား ထံမွ ပစၥည္း မ်ားကို ေငြမရွင္း ပဲ လုယက္ ယူငင္္ျခင္း၊

- ႏိုင္ငံ လက္ေရြးစင္ မ်ား ပင္လွ်င္ ၀န္ႀကီးထံ ခြင္႔ေတာင္း ၿပီးမွ သံုး ခြင့္ရေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ အားကစား ကြင္း ကို မိမိ၏ ေျမး ကို အေပ်ာ္ ကစား ေစျခင္း၊

- အေျခခံ ၀န္ထမ္းမ်ား ထမင္းမစား၊ အ၀တ္မ၀တ္ဘဲ စုေဆာင္း လွ်င္ပင္ ႏွစ္ေပါင္း သံုး ေလးရာ စုရမည့္ ေငြ ပမာဏ ကို မိမိ ၏ ေျမး ေမြးေန႔ တစ္ရက္စာ အတြက္ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊

- မိမိလစာ ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၊ ၇၀ စာ ကို ေရႊတိဂံု ဘုရား၊ ဗုဒၶဂါယာ တို႔ ၌ လႉဒါန္း ေနႏိုင္ျခင္း၊

- တပ္မေတာ္ ေခတ္မီ ေရး စီမံကိန္း မ်ားအတြက္ လက္နက္ ၀ယ္ယူ ရာတြင္ အမွန္တကယ္ ၀ယ္ယူ သင့္သည္ ကို မ၀ယ္ ယူဘဲ မိမိ ၏ သားမက္ ပြဲခ ရေသာ ကုမၸဏီ မွ ၀ယ္ယူျခင္း၊

- စနစ္ တက် ေလ့က်င့္ ထားၿပီး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ မ်ား ရွိ ပါလွ်က္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ ၿပီး ေသာ္လည္း ရာထူးမွ အနား မယူဘဲ အာဏာ အလြဲသံုးစား လုပ္၍ သူတစ္ပါး ရရွိမည့္ ရာထူး အာဏာ ကို ျဖတ္လမ္း မွ ရယူျခင္း၊

- ျပည္ထဲေရး ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန တို႔ကို မိမိ ၏ လက္ကိုင္ဒုတ္ အျဖစ္ အသံုးခ် ကာ မိမိ သမီး ၏ မဂၤလာေဆာင္ အေခြ ၾကည့္မိသူ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ကို အၾကည္ၫိဳ ပ်က္ေအာင္ လုပ္မ ႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္း၊

- ဗုဒၶဘာသာ ကို အလြန္ ညစ္ညမ္းစြာ ပ်က္လံုး ထုတ္ထားေသာ အၿငိမ့္ ေခြ မ်ားကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ီ ခြင္ ့ေပးထား၍၊ ဗုဒၶကို အၾကည္ၫိဳ ပ်က္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ ျပဳထားျခင္း၊

- မင္းက်င့္ တရား ၁၀ ပါး တရား ေတာ္ကို ေဟာၾကား ခြင့္ ပိတ္ပင္ ျခင္း ျဖင့္ ေထရဗုဒၶ သာသနာ ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ အကြက္ခ် ၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊

- ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ဗုဒၶထက္ ျမတ္သည္ ဟု ျပည္သူ မ်ား လက္ခံ လာ ေစရန္ အစီအစဥ္ ရွိရွိ အကြက္ခ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

- တပ္မေတာ္ အတြင္း မွ ဥပေဒ က်ဴးလြန္သူ မ်ား ကို ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳ အမိန္႔ ခ်မွတ္ ၍ အျပစ္ေပး ႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ သည္ သူ ႏွင့္ သူ ၏ မိသားစုမ်ား အထက္ပါ အ တိုင္း က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈ ရာဇ၀တ္မႈ မ်ားကို မိမိ ကိုယ္ကို မွန္ထဲၾကည့္၍ အမႈ မွ ကြင္းလံုး ကြၽတ္လြတ္ေစ ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊

- အျခား ေသာသူမ်ား ကိုလည္း က်ဴးလြန္ ထားသည့္ အမႈခ်င္း၊ အျပစ္ဒဏ္ခ်င္း တူ ေသာ္လည္း တစ္ဦးကို ဌာနေျပာင္းေပး၊ တစ္ဦးကို အၿငိမ္းစားေပး၊ တစ္ဦး ကို ေထာင္ထဲပို႔၊ တစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္ စရိတ္ ျဖင့္ ထမင္းေကၽြးထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဘက္လိုက္ျခင္း၊အဂတိ လိုက္စားျခင္း စသည့္ အာဏာ အလြဲသံုးစား လုပ္ၿပီး ကိုယ္က်င့္ စာရိတၱ ပ်က္ျပားေနျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ မလိုလားအပ္ သည့္ ျပႆနာမ်ား တိုင္းျပည္ အတြင္း မျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ကမွ တာ၀န္ခံ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဘက္ဘက္က ေသေသခ်ာခ်ာ တြက္ခ်က္၍ စစ္မွန္သည့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ၀ိုင္း၀န္း ေရးသား ျပဌာန္း ထားေသာ တိက် ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒကသာ ျပည္သူမ်ား အေပၚ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ ျဖင့္ တာ၀န္ခံ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ အေျခခံ ဥပေဒ အား တိုင္းျပည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား တို႔ ၏ အက်ိဳး ကို ေရွး႐ႈ ၍ အထက္ပါ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေသခ်ာ စဥ္းစားကာ အစိုးရ ၀န္ထမ္း အႀကီးအကဲမ်ား ၏ ကိုယ္က်င့္ တရားဆိုင္ရာ ထိမ္းသိမ္းသည့္ ဥပေဒ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ထည့္သြင္း ေရးဆြဲ ႏိုင္ရန္ တင္ျပ ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။


ျပည္တြင္း ျပည္ပ ျမန္မာလူငယ္မ်ား

 
/* EOT ----------------------------------------- */