Sunday, August 5, 2007

(၈)ေလးလံုးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုလူထုတိုက္ပြဲေန ့ ထုတ္ျပန္ေႀကညာခ်က္

၂၀၀၇ - ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္ (၈) ရက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (၈) ေလးလံုးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံု လူထုတိုက္ပြဲႀကီး (၁၉) ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ေသာေန ့ျဖစ္သည္၊ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္း၏ (မဆလ) ပါတီအား တုိင္းျပည္ အာ ဏာ ပလႅင္ထက္မွ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ေသာ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထုႀကီး၏သမုိင္းဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေသာ ေန ့ႀကီး ပင္ ျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲအစဥ္အလာႀကးီမားေသာ အဖိႏွိပ္ခံေက်ာင္းသားထုမွ ဦးေဆာင္ကာ တတိုင္းျပည္လံုး လကၡဏာေဆာင္ သည့္ လူထုတိုက္ပြဲအျဖစ္ သမိုင္းက ေမြးဖြားေပးလုိက္ေသာ ေန ့တစ္ေန ့လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိေန ့တြင္ စစ္အာဏာရွင္ဗုိလ္ေန၀င္း. အတုအေယာင္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို လူထုႀကီးက ဖြင့္ခ်တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျပီး အာဏာရယူထားေသာ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္သူ၏ (မဆလ) ပါတီအား အျပီးတုိင္ဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံ ေတာ္သစ္ဆီသို ့ လူထုအားျဖင့္ ခ်ီတက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ႀကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသား ျပည္သူတို ့၏ အသက္ေသြးေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေပးဆပ္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ထုိသမုိင္း ၀င္တုိက္ပြဲႀကီး၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ ျပည္သူ ့အာဏာ ျပည္သူ ့ထံ ျပန္အပ္ေရးျဖစ္သည္။

လူထုတိုက္ပြဲႀကီး၏ ေအာင္ပြဲေႀကာင့္ အာဏာပလႅင္ထက္မွဆင္းေပးလိုက္ရေသာ ဗိုလ္ေန၀င္း၏စစ္အုပ္စုသည္ လူထုတိုက္ပြဲႀကီးအားလက္နက္အားကိုးျဖင့္ ေခ်မွဳန္းခဲ့သည္၊ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္းထံမွ တုိင္းျပည္.အာဏာ ကို ဗိုလ္ေစာေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္သန္းေရွ ြစစ္အုပ္စုမွ ဆက္ခံလဲွ ြယူလိုက္ႀကသည္၊ အာဏာသိမ္းပိုက္ထားေသာ စစ္ အုပ္စုသည္ လူထုႀကီး၏ တုိက္ပြဲစြမ္းအားကို ပရိယာယ္ဆင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ ပြဲ ကို က်င္းပေပးခဲ့သည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထုႀကီး၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ က အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

(၈) ေလးလံုးလူထုတိုက္ပြဲႀကီး၏ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္ျဖစ္ေသာ (၁၉၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ စစ္အုပ္စု ႏွင့္စစ္အစုိးရ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ေျမျမဳပ္သျဂိဳလ္မည့္ ေခါင္းေလာင္းထိုးသံျဖစ္သည္။ ထို ့ႀကာင့္ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ ပြဲရလဒ္ကို ေခ်မွဳန္းသုတ္သင္ရန္ စစ္အုပ္စုမွစနစ္တက်ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္လာ ခဲ့သည္။ လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္ကို အဓမၼအေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အတုအေယာင္ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံကိုအဆံုးသတ္ ဖို ့ျပင္ဆင္ေနသည္။
ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေစမည့္ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲရန္ တဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္၊

၂၁ ရာစုသို ့ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အေျခ အေန တို ့သည္ မႀကံဳဘူးေလာက္ေအာင္ျခြတ္ျခဳံက်ကာ၊ ကမၻာအလည္တြင္ အမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေန ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနရသည္မွာ (၄၅) ႏွစ္ႀကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာစစ္အာဏာရွင္တို ့ေႀကာင့္ျဖစ္သည္၊

သို ့ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုႀကီး၏ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲ၀င္မွဳမ်ား သည္ ရွိခဲ့၊ ရွိဆဲ၊ ရွိေနမညျ္ဖစ္သည္။ အဆံုးသတ္တြင္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုႀကီး၏ ဒူးမေထာက္၊ ဦးမညြတ္ ေသာတိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား အဆံုးသတ္ေအာင္ပြဲခံရမည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုႀကည္ သည္။

ထုိ ့ေႀကာင့္ မိမိတို ့ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သည္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုႀကးီႏွင့္ ေရွ ့တန္းမွ ပါ၀င္လက္တြဲကာ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီး၏ အက်ဳိးစီးပြါးကိုလုိလား ရည္တည္တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ ့ အ စည္းမ်ား၊ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ “လူထုတိုက္ပြဲႏွင့္လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ” ဟန္ခ်က္ညီေပါင္းစပ္တုိက္ ပြဲ၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ (၁၉၉၀) ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး နည္းအရ ရိုးသား ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျပီး၊ ဒီမုိကေရစီ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ ျပည္သူလူထု အာဏာ ကိုျပည္သူ လူထုထံ အျမန္အပ္ႏွင္းရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မုခ်က်ဆံုးရမည္။
ဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲ ေအာင္ရမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ)
ရက္စြဲ - ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ (၈) ရက္၊


 
/* EOT ----------------------------------------- */