Wednesday, July 11, 2007

သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ အေရးတၾကီးလိုသည္

စစ္၀န္ၾကီးရံုးေတာ္ေန ့စြဲ။ ၂၉-၁၂-၄၄အခ်ိန္။ ၃၊ ၃၀ နာရီ

ယခုအခါ တပ္မေတာ္ နွင္ ့ပါတ္သက္ ၍ သတင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး နိုင္ငံႏွင္ ့အ၀ွမ္း တြင္ ၿဖစ္ပြား ေနသည္ ဟု ကြ်န္ဳပ္ တို ့ၾကားသိ ရေပသည္။
စစ္ ၿဖစ္ ေနေသာ အခ်ိန္ အခါ အတြင္း တြင္ ေသာ္၄င္း၊ နိုင္ငံ မၿငိမ္ မသက္ ၿဖစ္ ေနစဥ္ အခါေသာ္၄င္း၊ အခ်င္း ၿဖစ္ပြား ေနသူ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦး၏ အတြင္းေရးကို ရွဳ ပ္ေထြးေပြလိမ္ ေစရန္ ေကာလ ဟာလ သတင္း အမ်ိဳး မ်ိဳး ၿဖန္ ့ခ်ီ ၿခင္း သည္ လုပ္ ေနက် ပရိယာယ္ ပင္ ၿဖစ္ သည္။ လက္ရံုး ရည္ တိုက္ပြဲ ၿဖစ္ေစ ႏွလံုးရည္ တိုက္ပြဲ ၿဖစ္ေစ ရန္သူ ကို အတြင္းေရး အား ၿဖင့္ ဖ်က္စီး ၿပီး ေနာက္ ရန္သူ အား တိုက္ခိုက္ၿခင္း သည္ ေအာင္ၿမင္ရာ ေအာင္ၿမင္ေၾကာင္း အတြက္ အလြယ္ ကူ ဆံုး ပင္ ၿဖစ္သည္။

ဂ်ာမဏီ ေခါင္းေဆာင္ ဟစ္တလာ သည္၄င္း၊ အေနာက္ နိုင္ငံ စစ္ ၀ိဇၨာ မ်ား ကေသာ္၄င္း၊ ကမၻာ့က်မ္းစာၾကီး မ်ား ၿဖစ္ ၾကေသာ တစ္ရုပ္ နိုင္ငံ ဆြန္းဆူး အစ ရွိ ေသာ ပုဂၢိဳလ ္တို ့ ၏ အေရး အသား တြင္၄င္း၊ အိႏၵိယ နိုင္ငံ ဟိေတာ ပေဒသာသ က်မ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ ေသာ္၄င္း၊ ဗမာ့ ေသနဂၤ ဗ်ဴဟာ က်မ္း မ်ား တြင္ ေသာ္၄င္း၊ ရန္သူ ကို စစ္အား ၿဖင့္ မတိုက္ခိုက္ ပဲ ပရိယာယ္ အား ၿဖင့္ တိုက္ခိုက္ ၍ ေအာင္နိုင္ ၿခင္း သည္ အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္ရာ ၏ ဟု ၿမြက္ဟ ထား ၾက ရာ ယခု အခါ ဤ ေခတ္ ေၿပာင္း ကမၻာ စစ္ ၾကီး တြင္ ကြ်န္ုပ္ တို ့၏ ရန္သူ မ်ားသည္ ကြ်န္ုပ္တုိ ့၏ အတြင္း အင္အား ကို ပ်က္ေစ ၍ အသာတ ၾကည္ ကြ်န္ုပ္ တို ့အေပၚ အနိုင္ယူရန္ ၾကိဳးစားၾကမည္ မွာ မုခ် မလြဲ ေပ။ သို ့ၿဖစ္၍ ဗမာ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး သတင္းအမ်ိဳး မ်ိဳး ကိုကြ်န္ုပ္ တုိ ့ၾကား ရေသာ အခါ ပထမစစ္တြင္ ကြ်န္ုပ္တို

့သည္ ေခြးေဟာင္တိုင္း ထမၾကည့္နိုင္ ဆိုသည့္စကားပံုရိုင္းရိုင္းအတိုင္း လ်စ္လ်ဴ ရွဳ ခဲ ့ေပသည္။ သို ့ေသာ္လည္း အမ်ား ၿပည္သူၿပည္သား မ်ားအား ေသခ်ာစြာ သိရွိနားလည္ေစရန္ ယခုတခါ တည္း ကြ်န္ုပ္တို ့၏ ရွင္းလင္းခ်က္ ေၾကညာစာတမ္း ကို ထုတ္ၿပန္လိုက္ေပေၾကာင္း။

ယခုအခါ ကြ်န္ုပ္ တို ့တပ္မေတာ္ ကို အားထား ၾကသူ ၿဖစ္ေစ၊ မ လိုလား သူ ၿဖစ္ေစ၊ ကြ်န္ုပ္ တို ့တပ္မေတာ္ ကို ထင္ၿမင္ ယူဆပံုတို ့မွာမွန္ကန္ေသာ အထင္အၿမင္မရၾက ပဲ ရွိ ၾကသည္ ကိုကြ်န္ုပ္တို ့သိရွိတန္ သေလာက္ သိရွိ ရေပ သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္တို ့ တပ္မေတာ္ သည္ မည္ကဲ့ သို ့တပ္မေတာ္ ၿဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို တိုင္း သူ ၿပည္သား အမ်ားအား ေသခ်ာစြာသိရွိ နားလည္ေစရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ကြ်န္ုပ္တို ့ထုတ္ၿပန္လိုက္ရ ေပေၾကာင္း။
ကြ်န္ုပ္ တို ့တပ္မေတာ္အား ကြ်န္ုပ္တုိ ့သည္ ေအာက္ပါညြန္ၾကားခ်က္ အမိန့္မ်ားကိုရွင္းလင္း ၿပတ္သားစြာ အစ ကနဦးကပင္ ထုတ္ ၿပန္ထားၿပီး ၿဖစ္ေၾကာင္း ကို ညြန္ၾကားခ်က္ထဲ မွ ကြ်န္ဳပ္တို ့သည္ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အမ်ား ၿပည္သူ တို ့သိရွိရန္ ေဖၚ ၿပ လိုက္ ေပ ေၾကာင္း။
(၁) ငါတို ့တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူမ်ားမွ ၿဖစ္ေပၚလာ၍ ၿပည္သူမ်ား ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ၿပည္သူမ်ား၏အက်ိဳး စီးပြား ကို ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ရန္ ၿဖစ္ သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ငါ တို ့ တပ္မေတာ္ သည္ ၿပည္သူ ့တပ္မေတာ ္ၿဖစ္သည္။ ၿပည္သူမ်ား ႏွင့္ ကြဲၿပား ေန ၍ ၿပည္သူမ်ား ၏ အက်ိဳး ကိုကာကြယ္ရင္း မရွိေသာတပ္မေတာ္မ်ိဳး ဟုတ္၊ ၿပည္သူ ့တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူ မ်ားတြင္ အေၿခခံ၍ ၿပည္သူမ်ား ႏွင့္အဆက္ၿဖတ္ကာ ကြဲၿပား ၿခားနား ၿခင္း မ ရွိ၊ အၿမဲ ဆက္စပ္ေန၍ ၿပည္သူမ်ားႏွင့္ တသားတည္း ရွိသည္၊ ၿပည္သူ ့တပ္မေတာ္သည္ ၿပည္သူတို ့့၏ လက္ရံုး လက္သီး ၿပည္သူမ်ား ၏ ဓါးသြား ၿဖစ္ ေစရ မည္။ ထို လက္ရံုး၊ လက္သီး၊ ဓါးသြား သည္ ၿပည္သူ မ်ား ၏ ရန္သူ ကို တြန္းလွန္ရန္ ၿဖစ္သည္။ ထိုလက္ရံုး၊ လက္သီး၊ ဓါးသြား သည္ ၿပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို ကာကြယ္ ရန္ ၿဖစ္သည္။
ထို ့ေၾကာင့္ ၿပည္သူ ့တပ္မေတာ္သားမ်ား ၿဖစ္ၾက ေသာ ရဲေဘာ္တို ့ ၿပည္သူ ့တပ္မေတာ္ သားပီပီေအာက္ပါ အခ်က္ မ်ားကို က်င့္ၾကံ ရမည္ ။
(၁) ၿပည္သူၿပည္သား အေပါင္း တို ့အား အရာရွိ၊ အရာမဲ ့၊ လူၾကီး၊ လူငယ္ ေယာက်္ား မိန္းမ လူမ်ိဳး ဘာသာ မေရြး ဆက္ဆံ တတ ္ပါေစ၊ ေဖၚေရြ ၾကပါ၊ ယဥ္ေက်း ၾကပါ၊ ကိုယ့္ အမွား မရွိ ပါေစ ႏွင့္ တရား မွ်တ ၾကပါ၊ ၾကင္နာၾကပါ၊ ေလးစားၾကပါ။
(၂) ကိုယ္ ႏွင့္ မဆိုင္ တဲ ့ အၿခား သူ ၏ အလုပ္ ကို အေႏွာက္ အယွက္ မၿပဳ ပါႏွင့္၊ သို ့ေသာ္ ကိုယ့္ ၀တၲရား အခ်ိန္တြင္ မည္သူမဆို ကူညီနိုင္သမွ် ကူညီပါ၊ ကူညီ ရာ တြင္ တရား နည္းလမ္းက် ပါေစ။

(၃) ဗမာ မဟုတ္ ေသာ နုိင္ငံ တြင္း ရွိ လူမ်ိဳး စုမ်ား ကို ငါတို ့တပ္ တြင္ ၄င္း၊ ၿပင္ပ ေသာ္ ၄င္း၊ ေဆြမ်ိဳး ရင္းခ်ာ ကဲ ့သို ့သေဘာ ထားပါ၊ ၄င္းတို ့အေလ့ အထ ဘာသာအတိုင္း ကိုးကြယ္ၿခင္း၊ ေၿပာဆို ၿခင္း၊ ၀တ္စား ေနထိုင္ ၿခင္း အစရွိသည္ တို ့ကိုမကဲ ့ရဲ ့ပါ ႏွင့္။ မေနာက္ ေၿပာင္ ပါႏွင့္၊ မေႏွာက္ ယွက္ ပါ ႏွင့္ ၄င္း တို ့မခံခ်င္မည့္ အ ေၿပာအဆို အသံုးအႏွဳံး ကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊ ၄င္း တို ့ကို ကူညီနိင္လ်င္ကူညီပါ။

(က) အ ရက္မူး မရမ္းကား ရ

(ခ) မိန္းမ မ်ား ကို က်ဴးလြန္ ေစာ္ကား ၿခင္း မ ၿပဳ ရ။

(ဂ) လုယက္ မ ခိုး၀ွက္ ရ။

(ဃ) တည္းခို ေသာ အိမ္ယာ မ်ား တြင္ အခြင့္ ေတာင္း ၿပီး မွ ၀င္ ရမည္။ ေနထိုင္စဥ္ အခါ ညစ္ညစ္ ညမ္းညမ္း မေနထိုင္ ပဲ သန္ ့သန္ ့ရွင္းရွင္း ေနထိုင္ ရမည္။ အိမ္ မွ ထြက္ခြာေသာ အခါ တြင္လည္း အပ်က္အစီး မ်ား ရွိက မိမိ ေၾကာင့္ ၿဖစ္လွ်င္ အစား ထိုး ေပး ၿခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးၿခင္း ၿပဳ ရမည္။

(င) တန္ရာ တန္ဘိုး မေပး ပဲ မ၀ယ္ ပါ ႏွင့္။

(စ) ေခ်းငွား ထား ေသာ အရာ ကို ဆက္ဆက္ ၿပန္ ေပး ပါ ရန္ မေမ့ ပါ ႏွင့္။

(ဆ) အထက္ အမိန္ ့မရပဲ ပစၥည္း အတင္း မသိမ္း ပါႏွင္။့ အထက္ အမိန္ ့အ ရ သိမ္းရ ေစကာ မူ မဖြယ္မရာ မယဥ္ မေက်းမၿပဳ ပါႏွင့္၊ အမ်ား မခံနိုင္ ေအာင္မလုပ္ ပါႏွင့္။

(ဇ) လူ မ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း၄င္း၊ ကိုးကြယ္ သည့္ ဘာသာေရး ႏွင့္ ပါတ္သက္ ၍ ၄င္း၊ ေသြး ကြဲ သည့္ အလုပ္၊ မုန္း တီးေစမည့္ အ လုပ္ ကို မလုပ္ ပါႏွင့္။
အထက္ ပါ အတိုင္း ကြ်န္ုပ္ တို ့သည္ ကြ်န္ုပ္တို ့တပ္မေတာ္ အား စည္းကမ္း မ်ားၿပဳလုပ္ ပညတ္ ထား ၿပီ ၿဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို ့ေသာ္လည္း တခ်ိဳ ့တခ်ိဳ ့ေသာတပ္မေတာ္သား မ်ား သည္ ၄င္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား အ ေယာင္

ေဆာင္ ၾကေသာ အရပ္သား မ်ားသည္ ၄င္း၊ ကြ်န္ုပ္တို ့ ရည္ ရြယ္ခ်က္ ၀ါဒ စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ ၍ ၿပဳ လုပ္ ေန ၾက ပံု ကို ကြ်န္ုပ္ တုိ ့ရံဖန္ ရံခါ ၾကား သိ ရ ေပ ေၾကာင္း။ ထို ကဲ ့သို ့အမွဳ ကိစၥ မ်ိဳး ကို ၾကားသိ ရေသာ ၿပည္သူ အေပါင္း တို ့သည္ ကြ်န္ုပ္တို ့ အားသိရွိသည္ႏွင့္ တ ၿပိဳင္ နက္ လာေရာက္ အေၾကာင္းၾကား

တို္င္္ၾကား ေစလို ေၾကာင္း။
ကြ်န္ုပ္ တို ့တပ္မေတာ္ သည္ အဓမၼႏွိပ္စက္ၿခင္း၊ ေသြး စုပ္ၿခင္း အတြက္ မည္သည့္ အခါ မွ် ရည္ ရြယ္ၿခင္း မရွိ၊ ထို ကဲ့သို ့ကြ်န္ုပ္တို ့ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင္ ့ဆန္ ့က်င္ေသာ မည္သူ ကို မဆို ကြ်န္ုပ္ တို ့အား လာေရာက္ တိုင္ၾကား က ကြ်န္ုပ္ တို ့အေရးယူ နိုင္သူ မွန္ သမွ် ကို ထိေရာက္ စြာ အ ေရး ယူ မည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း။
ယခုထိ ကြ်န္ုပ္ တို ့သည္ ပစၥည္းမ်ား ရရန္ သိမ္းယူ ၿခင္း မၿပဳ ေသးေၾကာင္း၊ အကယ္ ၍ ေနာက္ဆံုး သိမ္းယူရ မည္ ဆို လ်ွင္လည္း ကြ်န္ုပ္တို ့တြင္ မရွိမၿဖစ္မွ သိမ္းယူမည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း။ ထိုကဲ ့သို ့သိမ္းယူ ရာတြင္

လည္း စံနစ္ တက် ၿပဳ၍ တရား မွ်တစြာ ၿဖစ္ေအာင္ ကြ်န္ုပ္ တို ့ၾကိဳးစားမည္ ၿဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ ့သို ့သိမ္းယူ ၿခင္းမွာ လည္း အ မွန္စင္စစ္ အား ၿဖင့္ ဗမာနိုင္ငံ ဗမာလူမ်ိဳး အတြက္္ ပင္ ၿဖစ္ရာ တစ္ကိုယ္ေကာင္း တစ္ စု ေကာင္း အတြက္ သိမ္းယူူၿခင္း၊ တပ္မေတာ္ နာမည္ကိုအလြဲသံုးစား ၿပဳ ၍၊ ေရာင္ၿခည္ေတာ္ ႏွင့္ေရာေႏွာ ၍၄င္း၊ သိမ္း ဆည္းၿခင္းမ်ားကို ကြ်န္ုပ္တို ့အလ်ွဥ္း သေဘာမတူ၊ ထို ့ေၾကာင့္အကယ္၍ကြ်န္ုပ္တို ့ပစၥည္းသိမ္းၿခင္း တေန့ ့

ေန ့ၿပဳသည္ရွိေသာ္ ဤကဲ ့သို ့အေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚေပါက္ ကကြ်န္ုပ္တို ့အား သတင္းေပးၾကေစလို ေၾကာင္း။
အကယ္ ၍ သိမ္းယူေနသူမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ ့ေသာ္ ကြ်န္ုပ္ တုိ ့တပ္မေတာ္ မွဟုတ္သည္ မဟုတ္ သည္ကို စံု စမ္း ရန္ ကြ်န္ုပ္ တုိ ့ထံလာေရာက္တိုင္ၾကား ေစလိုေၾကာင္း။ဗမာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အက်ိဳးလိုေယာင္ ႏွင့္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ မ်ားပ်က္စီးရာပ်က္စီး ေၾကာင္း စကားမ်ားကို လည္းကြ်န္ုပ္တုိ ့ၾကားသိရေပေၾကာင္း။ ဤကိစၥ မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ ၍ ကြ်န္ုပ္ တို ့အတိ အလင္းေက်ညာ လို သည္ မွာ ကြ်န္ုပ္ တို ့တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္ ရန္သူ၏ ပဥၥမံံ တပ္သား အလိုေတာ္ရိမ်ားမဟုတ္၊ ကြ်န္ုပ္တို ့သည္ တိုင္းၿပည္ လြတ္ လပ္ေရး ႏွင့္ ထိုတိုင္းၿပည္ လြတ္လပ္ ေရး ကို ခိုင္ခိုင္ မာမာ တင္းၿပည့္ တည္တံ့ ေစ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿဖစ္ေသာမ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ုပ္တုိ ့သည္ကြ်န္ုပ္တုိ ့ တိုင္းၿပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးလြတ္လပ္ေရးကို ေရႊဒဂၤါး အစ ရွိေသာကိုယ္ေရး သက္ သာမွဳ ကေလး မ်ားအတြက္ မည္သည့္ အခါမဆို မည္သည့္နည္းႏွင္္ ့မွ်လဲယူမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း။
ကြ်န္ုပ္တုိ ့သည္ ဤ နိုင္ငံ၊ ဤ လူမ်ိဳးမ်ားလံုး၀ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အဆံုးထိတိုက္ခိုက္သြား မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း။ တိုင္းသူ ၿပည္သားမ်ား အား တိတိလင္းလင္း ေက်ညာလိုက္ေပေၾကာင္း။

ေအာင္ဆန္းစစ္၀န္ၾကီး ႏွင့္ စစ္ေသနာပတိဗမာ ့လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္မ်ား။

ဗမာ နိုင္ငံေတာ္ ။ ရန္ကုန္ ေနၿပည္ေတာ္။

 
/* EOT ----------------------------------------- */